Προγραμματική Διακήρυξη του ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση