4ο Συνέδριο ΝΑΡ: Νεανικό και πιο εργατικό

Βελτιωμένη σε σχέση με το 3ο συνέδριο ήταν η κοινωνική σύνθεση του σώματος των αντιπροσώπων του 4ου Συνεδρίου του ΝΑΡ, καθώς το 25% περίπου ήταν εργαζόμενοι του ιδιωτι­κού τομέα (αυξημένο σε σχέση με το 2013 στο 3ο συνέδριο), το 14% εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα, 9% άνερ­γοι, 12% αυτοαπασχολούμενοι, 24% φοιτητές-σπουδαστές, ενώ ένα ποσοστό 15% κάνουν με­ταπτυχιακά ή/και απασχολούνται στην έρευ­να. Προφανώς επρόκειτο για ένα νεανικό σώμα, καθώς το 32% των αντιπροσώπων ήταν έως 25 ετών, το 22% 26-35 ετών, το 10,9% 36-45 και το 34,9% από 46 και πάνω. Όσον αφορά τη ναρί­τικη ηλικία, το 35% είναι μέλος της οργάνωσης από 16 έτη και πάνω, το 23,3% από 6-15 χρό­νια, το 31,7% από 1-5 χρόνια, ενώ νέα μέλη (κά­τω από ένα χρόνο στην οργάνωση) ήταν το 10%.

Μέσα στη σε μεγάλο βαθμό νεανική σύνθε­ση του συνεδρίου, ήταν ιδιαίτερα σημαντική η παρουσία παλαίμαχων αγωνιστών του κομμου­νιστικού κινήματος, όπως του Ευτύχη Μπιτσά­κη που ανέβηκε και στο βήμα για να ασκήσει αυ­στηρή κριτική για τη θεωρητική υστέρηση του ΝΑΡ. Υπήρχαν αρκετές ομιλίες με ανοικτή και έντονη κριτική (αλλά και αυτοκριτική), εξάλλου αυτό δεν είναι καθόλου σπάνιο για το ΝΑΡ. Σί­γουρα όμως μια από τις πολλές στιγμές που η καρδιά όλων των συνέδρων κτύπησε δυνατά και στον ίδιο τόνο, ήταν όταν ο Πάνος Παπανικο­λάου τόνισε «πως παρά τα προβλήματα και τις αντιφάσεις μας, από τις καταλήψεις του 90-91 και τον Τεμπονέρα μέχρι το 98 με τα εξεταστικά και από τις φλόγες του 2008 μέχρι τις μάχες κα­τά των μνημονίων, το ΝΑΡ έτεινε πάντα να γίνει Γράψας, Γράψας και όχι Θεοδωρικάκος»! (σ.σ. Ο Τ. Θεοδωρικάκος, σημερινός σύμβουλος του Κ. Μητσοτάκη, ήταν ο πρώτος διορισμένος από το ΚΚΕ γραμματέας της νεολαίας, μετά την κα­ρατόμηση του Γ. Γράψα). Αλλά και ο Δημήτρης Δεσύλλας από την πρώτη μέρα κιόλας ανέδειξε την αξία της ανατρεπτικής λογικής και τις κατα­στροφικές συνέπειες από την πολύχρονη κυρι­αρχία του ρεφορμισμού, του κυβερνητισμού και της διαχείρισης στην Αριστερά.

Οι Οργανώσεις Βάσης του ΝΑΡ και της ν.Κ.Α. στην προσυνε­δριακή περίοδο συνεδρίασαν μέχρι και τρεις φο­ρές συζητώντας ανά κεφάλαια τις Θέσεις της Πο­λιτικής Επιτροπής, ενώ ο κατάλογος ομιλητών στο συνέδριο έφτασε τους 100 αντιπροσώπους και μίλησαν στο συνέδριο τελικά 72 σύνεδροι, πιο πολλοί από κάθε άλλο συνέδριο και συνδιάσκεψη του ΝΑΡ. Στις ΟΒ, παρουσιάστηκαν σε ειδικές συσκέψεις μελών, ακόμα και σε ανοικτές εκδηλώσεις, οι διαφορετικές απόψεις, όπως η προγραμματική πρόταση που κατέ­θεσαν 21 μέλη του ΝΑΡ και της νΚΑ (μεταξύ αυ­τών 6 μέλη της απερχόμενης Π.Ε.). Ταυτόχρο­να, οι διαφορετικές απόψεις αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα, εκτυπώθηκαν σε φυλλάδιο-εσωκομ­ματικό δελτίο που διακινήθηκε, παρουσιάστηκαν στο Πριν. Την πρώτη μέρα του συνεδρίου, παρά την πρόταση του απερχόμενου γραφείου να γί­νει παρουσίαση της τελικής πρότασης προς το συνέδριο των έξι μελών της ΠΕ μετά την Εισή­γηση της Πολιτικής Επιτροπής, το σώμα απο­φάσισε διαφορετικά, ζητώντας να τοποθετηθούν στις ομιλίες τους. Η πρόταση των έξι μελών της ΠΕ τυπώθηκε και μοιράστηκε στο σώμα του συνεδρίου, ενώ αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του ΝΑΡ, ενώ βεβαίως σχεδόν όλοι οι σύντροφοι πήραν το λό­γο στο συνέδριο.

Στην έναρξη του 4ου Συνεδρίου του ΝΑΡ παραβρέθηκαν αντιπροσωπείες πολλών οργανώσεων της αριστεράς και διαβάστηκαν οι χαιρετισμοί του Κόμματος Εργασίας Τουρκίας (EMEP), του Ενοποιημένου Κομμουνιστικού Κόμματος Ρωσίας, της ΑΡΙΣ, του ΕΕΚ, του ΕΚΚΕ, του Εργατικού Αγώνα, της ΟΝΡΑ Ανασύνθεση, του ΚΚΕ (μ-λ), της ΛΑΕ, του συλλόγου Κορδάτος, του Ξεκινήματος, της ΟΚΔΕ Σπάρτακος, του ΣΕΚ, της ΕΠΠΔ.