Έκδοση Αναιρέσεων Θεσσαλονίκης για Φιντέλ

Σε μια ενδιαφέρουσα και αξιέπαινη προσπάθεια προ­χώρησε η Λέσχη Νεολαίας, Θεωρίας και Πολιτισμού «Αναιρέσεις» στην Θεσσα­λονίκη. Συγκε­κριμένα, προχώ­ρησε στην έκδο­ση μικρού τεύ­χους, 13 σελί­δων, με το αφι­έρωμα το οποίο είχε δημοσιεύσει το Πριν για τον Φιντέλ και την επανάσταση της Κούβας πριν λίγες εβδομά­δες. Σε αυτό υπάρχουν άρ­θρα των Γ. Ελαφρού, Λ. Βα­τικιώτη, Ά. Χατζηστεφάνου, Δ. Γρηγορόπουλου, Κ. Γού­ση και Γ. Μιχαηλίδη.

Ήδη στην εκδήλωση που διορ­γάνωσε η λέσχη την Πέ­μπτη 22/12, το απόγευμα, στον Πύργο του Παιδαγω­γικού ΑΠΘ, το μικρό εκδοτικό της εγχείρημα βρήκε μεγάλη ανταπό­κριση από δεκά­δες συντρόφους. Στην εκδήλωση, η οποία είχε μα­ζική συμμετοχή, με θέμα «Ο Φι­ντέλ, η Κούβα και η νέα εποχή των επαναστά­σεων», ήταν ομιλητές οι Π. Παυλίδης, επίκουρος κα­θηγητής Παιδαγωγικής του ΑΠΘ και Κ. Γούσης, πολιτι­κός επιστήμονας και μέλος του ΚΣ της νΚΑ.