Για ένα σύγχρονο πρόγραμμα και κόμμα Κομμουνιστικής Απελευθέρωσης