Ξεκινά την Παρασκευή το 4ο συνέδριο της νΚΑ

Στην τελική ευθεία για το 4ο Συ­νέδριό της βρίσκεται η νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση. Οι εργασίες ξεκινούν την Παρα­σκευή 13 Γενάρη στην Αθήνα και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 15 Γενάρη, με τη διαδικασία ψηφοφορίας για τις θέσεις και την πολιτική απόφαση του Συνεδρίου καθώς και την εκλογή νέου Κεντρικού Συμβουλίου της οργάνωσης. Μετά από τρεις μήνες γόνιμου και συντροφικού διαλόγου, στόχος είναι η ανώτα­τη πανελλαδική διαδικασία της οργάνωσης να αποτελέσει σημαντική συμβολή στην αναγκαία ανασυγκρότηση των κοινωνικών και πολιτικών αντιστάσεων αλλά και ευρύτερα, στην υπόθε­ση της αντικαπιταλιστικής και επαναστατικής Αριστεράς. Πέρα από τις θέσεις του απερχόμε­νου Κεντρικού Συμβουλίου, κατατίθεται προς ψήφιση και εισηγητική πρόταση θέσεων από 19 συντρόφους και συντρόφισσες, σε μια προσπά­θεια πιο πλέριας και ουσιαστικής συζήτησης των μεγάλων ζητημάτων της εποχής μας.

Το 4ο Συνέδριο της νΚΑ διεξάγεται σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη καμπή που σηματοδοτεί μια ποιοτικά νέα στροφή της ταξικής πάλης. Η συ­νέχιση της καπιταλιστικής κρίσης και της επέ­λασης των αντιδραστικών «μεταρρυθμίσεων», αλλά και το ανοιχτό πέρασμα του ΣΥΡΙΖΑ στο μνημονιακό στρατόπεδο έχουν μεταβάλλει την κατάσταση στο πεδίο των κοινωνικών αγώνων προκαλώντας τεράστιες δυσκολίες αλλά ανοίγο­ντας και νέες δυνατότητες. Μεγάλο μέρος του διαλόγου εν όψει του Συνεδρίου επικεντρώ­νεται, ως εκ τούτου, στην επανεκτίμηση όλης της προηγούμενης περιόδου, αναγνωρίζοντας πως καμία μάχιμη πολιτική γραμμή παρέμβασης δεν μπορεί να αποβεί νικηφόρα χωρίς την απο­τίμηση και την αξιοποίηση των θετικών και των αρνητικών συμπερασμάτων της προηγούμενης εμπειρίας. Άλλωστε, κάθε νέα κινηματική και επαναστατική απόπειρα είναι ταυτόχρονα τομή και συνέχεια των προηγούμενων προσπαθειών. Έρχεται να συνεχίσει και να αναπτύξει την κλη­ρονομιά τους αλλά και να αντιπαρατεθεί με τις αδυναμίες και τα όριά τους.

Παράλληλα, στην καρδιά της συζήτησης βρίσκεται η στόχευση για την ενίσχυση και την ανασυγκρότηση του κινήματος της νεολαίας, ώστε να μπορέσει η νέα γενιά να βρεθεί ξανά στην πρώτη γραμμή της κοινωνικής αναμέτρη­σης. Συνεκτικό στοιχείο που διαπερνά εξάλλου και τα δύο κείμενα που κατατίθενται προς ψή­φιση είναι η αγωνία για το πώς θα μπορέσει η νεολαία να λειτουργήσει καταλυτικά το επόμενο διάστημα τόσο για την ενδυνάμωση και τη νίκη των αγώνων, όσο και για την αλλαγή των συσχε­τισμών στην κοινωνία ενισχύοντας τις αντικαπι­ταλιστικές, επαναστατικές τάσεις. Η προσπάθεια αυτή περνά μέσα από κάθε κομμάτι της (μαθητές, φοιτητές-σπουδαστές, νέα βάρδια), περιλαμβά­νει βήματα για κάθε επιμέρους κίνημα αλλά και μια συνολική λογική και απεύθυνση για το σύ­νολό της νέας γενιάς. Βασικό σταθμό σε αυτήν την υπόθεση αποτελεί η εργατική στροφή της παρέμβασής μας και η αναζήτηση δρόμων για τη συγκρότηση ενός νεολαιίστικου κινήματος εργατικής κατεύθυνσης και αντικαπιταλιστικής ανατροπής. Η μέχρι τώρα εμπειρία μας από το φοιτητικό κίνημα και την Ενιαία Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση (ΕΑΑΚ), τον «Ανυπόταχτο Μα­θητή» και τη συστηματική παρέμβασή μας στη νέα εργατική βάρδια (Attack, Λάντζα, Radical IT κτλ) αποτελούν πολύτιμη πρώτη ύλη και βάση για τη συζήτησή μας.

Επιπρόσθετα, κεντρικό θέμα του Συνεδρίου είναι η επανοηματοδότηση του σύγχρονου ρόλου της επαναστατικής κομμουνιστικής οργάνωσης και συνολικά της επαναστατικής πρωτοπορί­ας. Αποτελεί διακύβευμα για το επαναστατικό ρεύμα σήμερα να συνδεθεί και να εκφράσει τις υποβόσκουσες νεολαιίστικες αντισυστημικές διαθέσεις, να συμβάλει στην ενίσχυση και πε­ραιτέρω πολιτικοποίηση τους, για την εμφάνιση ενός σύγχρονου και μαζικού αντικαπιταλιστικού ρεύματος στη νεολαία. Ταυτόχρονα, η αναζήτηση ενός νέου κομμουνιστικού μέλλοντος και η στρά­τευση σε μια ιστορική και παγκόσμια υπόθεση συνιστούν καθοριστικό κρίκο για την υπέρβαση του ΤINA που εγκλωβίζει τη νέα γενιά.

Πάνω σε αυτούς τους άξονες, διεξάγεται η συζήτηση με ενωτικό και συνθετικό πνεύμα, προκειμένου η επόμενη μέρα να μας βρει μά­χιμους και ικανούς να δώσουμε νέα πνοή στους αγώνες. Ευελπιστούμε πως τα ερωτήματα και οι προβληματισμοί μας συναντούν τις αγωνίες της πολυσυζητημένης και συνάμα λαβωμένης γενιάς της κρίσης. Επιδιώκουμε, τέλος, η συλ­λογική μας αυτή διαδικασία να επικοινωνήσει με όλο εκείνο το αγωνιστικό δυναμικό που αναζητά διέξοδο από το σημερινό τοπίο της απογοήτευσης, με όσους και όσες αναγνωρί­ζουν την ελπίδα στο ρεαλισμό της ανατροπής στοχεύοντας σε μια νέα ουτοπία που μπορεί να αναβλύσει από τις δυνατότητες της συγκλονι­στικής και μετέωρης εποχής μας.

Αντιπρόσωποι από όλη την Ελλάδα

Στην τελευταία εβδομάδα εισέρχε­ται ο προσυνεδριακός διάλογος, καθώς ολοκληρώνονται οι διαδικασίες προς το 4ο Συνέδριο της νεολαίας Κομμου­νιστική Απελευθέρωση. Εδώ και περί­που τρεις μήνες λαμβάνουν χώρα οι συνεδριάσεις των Οργανώσεων Βά­σης πανελλαδικά, στις οποίες παρου­σιάζονται και τίθενται προς συζήτηση τόσο οι Θέσεις του απερχόμενου Κε­ντρικού Συμβουλίου όσο και το ειση­γητικό κείμενο Πρότασης Θέσεων που καταθέτουν 19 σύντροφοι και συντρό­φισσες σαν συμβολή στο διάλογο. Στο κρίσιμο μεταίχμιο της ιστορικής περι­όδου που διανύουμε, επιδιώκεται μέ­σα από γόνιμη συζήτηση και αντιπα­ράθεση να κατανοηθεί βα­θύτερα η εποχή, να επιχει­ρηθεί η αποτίμηση της συλ­λογικής εμπειρίας αλλά και να τεθούν νέες βάσεις για το νεολαιίστικο κίνημα.

Μετά από πλούσια κου­βέντα, με τρεις γύρους διαδι­κασιών, αναμένεται τις επόμενες μέρες να ολοκληρωθεί ο τελευταίος κύκλος συνεδρίασης των Ο.Β. για την εκλο­γή των αντιπροσώπων. Στο Συνέδριο που αποτελεί και το ανώτατο συλλογι­κό όργανο της οργάνωσης, θα συμμε­τάσχουν αντιπρόσωποι από όλες τις ορ­γανώσεις της νεολαίας Κομμουνιστι­κή Απελευθέρωση, από όλες τις μεγά­λες πόλεις και περιοχές της χώρας. Εξάλλου, κομβική στόχευση για τη νΚΑ είναι η συλλογική της αυτή διαδι­κασία να αποτελέσει την κο­ρύφωση μίας ζωντανής και «εφ’ όλης της ύλης» συζή­τηση όχι μόνο εντός της αλ­λά και στα πλαίσια ενός ευρύτερου νε­ολαιίστικου δυναμικού ριζοσπαστικής αναζήτησης. Φιλοδοξούμε το 4ο συνέ­δριο να σηματοδοτήσει ένα πραγματικό γεγονός για τον κόσμο του αγώνα, για τη νεολαία της αντικαπιταλιστικής και κομμουνιστικής αναφοράς. Σε αυτήν την κατεύθυνση, έχουν διοργανωθεί με ιδιαίτερη επιτυχία μία σειρά από ανοι­χτές συσκέψεις και εκδηλώσεις τόσο στην Αθήνα όσο και σε μία σειρά από άλλες πόλεις (Θεσσαλονίκη, Πάτρα) όπου παρουσιάστηκαν τα βασικά ερω­τήματα και οι κατευθύνσεις των κειμέ­νων. Παράλληλα, έχουν διακινηθεί μα­ζικά στην αγωνιζόμενη νεολαία και τα δύο συνεδριακά ντοκουμέντα.

Τέλος, το γόνιμο διάλογο εμπλου­τίζουν και μία σειρά από κείμενα συμ­βολής από συντρόφους και συντρόφισ­σες που καταθέτουν τις απόψεις τους γραπτά σε μία προσπάθεια ενίσχυσης και ανάπτυξης της συζήτησης. Όλα τα σχετικά κείμενα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της νΚΑ, η οποία ενη­μερώνεται καθημερινά (www.nka.gr).

Ελένη Τριανταφυλλοπούλου, εφημερίδα ΠΡΙΝ, 6/1/2017